Trutnov hospodárný a transparentní

Otevřeme více radnici lidem, zjednodušíme přístup k informacím zejména z jednání Rady města a zastupitelstva do srozumitelné formy. Podporujeme objektivní informace o dění v Trutnově na stránkách města. Samozřejmostí by měla být možnost automatického zasílání newsletteru s aktuálními informacemi ohledně dění na městě s možností výběru oblastí zájmu.

Prosadíme, aby všechny smlouvy, které město uzavírá, byly veřejně přístupné na internetových stránkách, v souladu se schváleným rozpočtem a s databází veřejných zakázek.

Chceme zamezit rozpínání další zástavby do okolní krajiny, dáváme stop megalomanským projektům, které město zadlužují.

Nebudeme podporovat další rozprodávání zbylého městského majetku, ale naopak podpoříme prodej městských bytů stávajícím nájemníkům. Zveřejníme seznam již prodaného majetku.

Trutnov podnikavý a prosperující

Podpoříme živnostníky, malé a střední podniky, například pořádáním prodejních a propagačních akcí a lepším využitím městské tržnice.

Znovuoživení farmářských trhů v městské tržnici s oslovením širokého spektra dodavatelů z celého královehradeckého regionu.

Budeme hledat nové investory, kteří nabídnou dlouholetou perspektivu zaměstnanosti s přihlédnutím na tradiční produkci v našem kraji.

Nabídneme podnikatelům vybrané městské nebytové prostory za startovací nájemné s podmínkou vzniku a udržení nových pracovních míst.

Trutnov vzdělaný

Zajistíme další rozvoj a spravedlivé financování základních škol a jejich dobrou dostupnost pro žáky. Budeme komunikovat a usilovat o pozvednutí prestiže trutnovského gymnazia. Podporujeme rozvoj učňovského školství a jeho propojení s místními podnikateli.

Podporujeme propojení činnosti žáků základní umělecké školy s kulturními stánky města a jejich větší zapojení do kulturního dění.

Trutnov kulturní

Chceme pokračovat v dobré spolupráci města s organizátory významných kulturních akcí, festivalů a podniků, které zvyšují prestiž města doma i v zahraničí, jako je například Trutnoff Open Air Festival, Jazzinec, Cirk Uff apod.

Zasadíme se o podporu menších nezávislých kulturních aktivit, klubové scény, spolků a umělců z Trutnova i okolí.

Podporujeme větší finanční soběstačnost Uffa s cílem více investovat do kultury pro mladé.

Rádi bychom obnovili diskuzi ohledně využití a financování budovy kina Vesmír.

Trutnov zelený

Budeme se zasazovat o další výsadbu stromů a zeleně do trutnovských ulic, aby se nám lépe dýchalo a zmírnili jsme nepříjemnou hlučnost a prašnost.

Prosadíme více kontejnerů na třídění odpadu a zavedení kontejnerů na bioodpad. Otevřeme otázku kvalitní třídírny odpadů.

Chceme chránit naši řeku Úpu, která by se měla opět stát místem k relaxaci, sportu i odpočinku. Zasadíme se o vytvoření „podhorské“ kolonády podél Úpy se zelení, kavárnami a sportovními aktivitami. Voda v řece by měla mít takovou kvalitu, aby se v ní dalo koupat.

Budeme pokračovat v boji proti těžbě břidlicového plynu v našem regionu.

Trutnov sportovní

Budeme podporovat budování nových a údržbu stávajících cyklostezek tak, aby se staly více bezpečnými pro chodce i cyklisty, nejlépe rozšířením pruhů tam, kde to bude technicky možné. Vytvoření pruhu pro cyklisty na stávajících k tomu vhodných chodnících.

Zasadíme se o zlepšení přístupu do rekreační oblasti Dolce, podporujeme myšlenku výstavby bezpečné cyklostezky.

Existující sportovní kluby a organizace si zaslouží podobnou podporu, jako i obnova plácků, hřišť a běžeckých tratí pro příležitostné a rekreační sportovce, zejména na trutnovských sídlištích.

Trutnov pro děti, rodiče a seniory

Budeme podporovat rozšíření a udržbu stávající sítě dětských hřišť, výstavbu senior fitness parků s ohledem na zdravotně správný pohyb. Vznik denního stacionáře pro seniory.

Podpoříme další rozvoj mateřských školek, dětských skupin a družin ve spolupráci s místními organizacemi a největšími zaměstnavateli ve městě a okolí.

Vítáme tvorbu pracovních míst s kratšími či alternativními úvazky pro rodiče na mateřské dovolené a lidi se sníženou pracovní schopností.

Trutnov pro kvalitní žití

Chceme přispět k lepšímu využívání původních průmyslových zón (brownfields, např. Texlen) k výstavbě nových provozoven, manufaktur, bytů či obchodů.

Budeme prosazovat zajištění dostatku parkovacích míst před oblastní nemocnicí a zdravotními středisky. Zajistíme přehledné informace o síti zdravotních zařízení na stránkách města.

Podporujeme myšlenku nové obecní komunikace, která zajistí přirozené propojení a odklon dopravy z centra města.

Chceme diskutovat a následně dopravně řešit napojení čtvrtí rodinných domů s centrem města.

Podporujeme myšlenku bezplatné MHD, která se osvědčila v jiných městech.

Centrum města je pěkné, je třeba začít investovat do rozvoje veřejného prostoru trutnovských sídlišť.

Trutnov sociální

Budeme se zasazovat o regulaci heren na území města Trutnova.

Problematiku sociálně slabých a lidí bez domova chceme řešit společně s neziskovými organizacemi, donátory a církvemi. Podporujeme co největší využití terénních sociálních pracovníků.Cílem je prevence vzniku lokalit sociálního vyloučení (ghett)

Nepřijatelné je pro nás obchodování s tzv. sociálními byty, což má za následek dnešní stav v Horním Starém Městě a v Poříčí.

Transparentní rozhodování,Otevřený přístup a Profesionalita založená na odbornosti a týmové spolupráci při správě města.