PROGRAM do  komunálních voleb 2018 ÚPA 2018
TOP 09, KDU ČSL a nezávislí

Budeme pečovat o město Trutnov tak,  jak to město a jeho občané potřebují a budeme to dělat poctivě.

1. Otevřené město
aneb cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě

Obecní a městské úřady jsou zatíženy množstvím byrokracie a papírování, které je třeba usnadnit a přizpůsobit na míru našemu městu. Služby budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní a logiku

Je čas začít komunikovat s úřady pomocí svého mobilního telefonu či tabletu. Otevřená data v obcích musí být dostupná každému. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany, aby jejich kontakt s úřadem byl co nejpříjemnější a s možností vyřízení přímo z domova.

 • Moderní způsob komunikace s úřady – je třeba služby slučovat a propojovat. Na úřad by měl mít každý přístup online z domova, stejně tak mít možnost platit takto poplatky. Podporujeme koncept smart city (sdílený vztah města a občana s využitím moderních technologií. Občan ovlivňuje město a město občana.)
 • Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany.
 • Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem.
 • Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která město sbírá od občanů nebo podnikatelských subjektů budou zveřejňována a volně k dispozici
 • Založení osadních výborů integrovaných obcí města Trutnova – lidé by měli mít možnost rozhodovat o záležitostech týkajících se místa, kde žijí, proto podporujeme založení osadních výborů, kde by občané rozhodovali o prioritách svého místa a přímo komunikovali s vedením města k jejich řešení.
2. Výdaje pod kontrolou
aneb zastáváme princip dobrého hospodáře

Prosazujeme povinné zveřejňování soutěží a smluv bez výjimek. Chceme odpovědné investice a úsporné hospodaření – neprojídat městské rozpočty, ale rozumně investovat do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.

 • Průhledné město bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat, stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu.
 • Odpovědné investice a úsporné hospodaření – plánované investice by měly vycházet z veřejně dostupného Zásobníku investičních akcí a projektů, na základě diskuze v radě města, v zastupitelstvu, u velkých investičních akcí i s občany.
 • Vyrovnaný obecní rozpočet – je pro nás zásadní mít vyrovnané příjmy i výdaje, snižovat zadlužení města. Pro kontrolu, že tomu tak je, je nezbytné mít transparentní účet a přehledný, plně zveřejněný rozpočet do úrovně jednotlivých položek. Může tomu pomoci i forma rozklikávacího rozpočtu.
 • Participativní rozpočet – v případě souběhu vícero investičních záměrů na určitou finanční částku podporujeme možnost občanů rozhodnout, které projekty město podpoří.
3. Moderní infrastruktura a rozvoj města
aneb kvalita rozhoduje

Kvalita života ve městě souvisí s řešením dopravy a parkování. Rádi bychom oživili řeku Úpu a tak propojili celé město. Občanská společnost je základem rozvoje měst.

 • Revitalizace nábřeží a řeky Úpy –  máme povinnost pečovat o naši řeku a o čistotu přírody vůbec. Chtěli bychom Úpu propojit se životem města, vypsat veřejnou soutěž, která by zahrnovala tyto oblasti:
 • zpřístupnění a lokální snížení břehů
 • vytvoření pobytových, odpočinkových a občerstvovacích  míst u řeky
 • vytvoření lávek pro pěší  a platform nad řekou
 • Dopravní generel pro město Trutnov – je nutno řešit dopravní situaci v Trutnově i s ohledem na plánovanou výstavbu dálnice. Proto je nutné vypracovat tzv. dopravní generel – dopravně – inženýrský dokument, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel a navrhuje řešení. Zahrnuje všechny druhy dopravy, individuální automobilovou, veřejnou hromadnou dopravu, pěší a cyklistickou a jejich vzájemné působení. Součástí může být, a tuto myšlenku podporujeme, i parkovací generel, který monitoruje problematiku parkování a navrhuje řešení v této oblasti. Zamezíme zbytečným a nesmyslným lokálním úpravám dopravy. Zásadní je ústup od klasického dopravního plánování s upřednostněním automobilové dopravy a orientace na podporu udržitelných forem městské mobility.
 • Generel veřejného osvětlení – chceme vypracovat generel veřejného osvětlení, chytré osvětlení, program stmívání, dálkové ovládání – chceme zavést tyto prvky do systemu veřejného osvětlení s cílem úsporných opatření.
 • Podpora výstavby dálnice:
 • výstavbu dálnice do Trutnova  jednoznačně podporujeme
 • všemi silami se zasadíme o zajištění co nejlepší hlukové ochrany v místech, kde probíhá trasa městem
 • budeme se maximálně snažit zamezit vpuštění veškeré dopravy do města v případě ukončení dálnice z polské strany na hranici
 • Podpora podnikatelů : podpoříme zakládání řemeslných nebo obchodních spolků, které dohlížejí na kvalitu výrobků a služeb svých členů.
 • Podpora spolkové činnosti :  funkční spolková činnost je základem občanské společnosti. Pro tuto činnost je možno využívat Národní dům.
 • Ochrana významných staveb Trutnova: chceme definovat urbanisticky a architektonicky významné stavby ve městě a zajistit jejich ochranu v rámci plánovaných rekonstrukcí a výstavbě
4. Důstojný život ve městě
aneb pomoc mladým a potřebným

Kvalitní město je takové, které se dokáže dobře postarat o své potřebné.

 • Aktivně podporujeme a působíme na co nejlepší kvalitu Trutnovské nemocnice – jsme pro maximální spolupráci města a nemocnice.
 • budeme podporovat rozvoj Nadačního fondu nemocnice, určeného na udržení a podporu dostatečné zaměstnanosti v nemocnici
 • aktivně se účastníme jednání s vedením nemocnice ohledně zlepšení kvality péče ( rekonstrukce pavilonu interny, rekonstrukce  oddělení rehabilitace, řešení parkování pro zaměstnance)
 • podpora vzniku dětské skupiny pro zaměstnance nemocnice
 • podpora výstavby bytů pro zaměstnance nemocnice s cílem udržet zejména mladé k trvalému životu v Trutnově
 • Otevření obce lidem s handicapem v rámci úprav veřejných prostor, úředních budov, přístupů na úřady. Bezbarierovost musí být podmínkou již při zadávání stavebních zakázek.
 • Podpora komunitních center, mateřských center a denního stacionáře pro seniory .
 • Podpora nízkoprahových center pro děti a mládež, podpora služeb pro znevýhodněné děti.
 • Podpora založení a provozování sociální poradny – pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci, poradenství zdarma v oblasti práva, dluhové problematiky,občansko právních otázkách, pracovně právních otázkách, rodinného práva a sociálně právní oblasti.
 • Založení denního centra pro občany v nouzi – možnost hygieny, zajištění základních potřeb pro občany bez domova.
5. Kultura  a sport především
aneb podpora živého města

V našem chápání nepředstavuje kultura a sport pouze výdaj, ale je také přínosem  a možným potenciálním zdrojem příjmů pro město.

 • Rekonstrukce kina Vesmír jako moderního klubu s kinem, spojenou s revitalizací ulice Nábřeží V. Havla na základě architektonické soutěže
 • Zvýšení prestiže tradičních církví – spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a sociálních služeb.
 • Podpora místních sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
 • Podpora neorganizovaného sportu – péče o venkovní sportoviště, budování multifunkčních hřišť na rekreační sporty pro všechny věkové kategorie, rozšiřování a udržování  značených běžeckých stezek
 • Zajištění zasněžování běžeckých tratí ve městě – dostatek pohybu je základem zdraví. V případě nedostatku sněhu zajistíme občanům možnost rekreačního běžeckého sportu na vyčleněných běžeckých tratích.
 • Rozšíření letního koupaliště: kapacita letního koupaliště je nedostatečná. Podpoříme možnost dostavby 50ti metrového bazénu pro rekreační plavání.
 • Založení místního ochotnického souboru – podporujeme tuto myšlenku. Trutnov má Uffo, má Národní dům a také kvalitní studenty či absolventy dramatického oboru ZUŠ. Budeme podporovat možnost založení místního ochotnického souboru.
 • Maximální podpora základní umělecké školy jako nezastupitelného a unikátního systému moderního vzdělávání s vynikající reprezentací města
5. Město přátelské k rodině
aneb myslíme na naše děti a budoucnost

Podporujeme a chráníme rodiny  v celém jejím spektru, od mladých rodin s dětmi, přes střední generaci až po seniory a osaměle žijící osoby

 • Zřízení family pointu na městském úřadu – rodiče by měli mít možnost obstarat své děti při návštěvě městského úřadu. Je nutné úřad vybavit zázemím s  přebalovacím pultem, dětským koutkem a automatem na vodu.
 • Startovací byty pro mladé a rodiny v sociální nebo finanční krizi  – podporujeme myšlenku vícezdrojové výstavby startovacích bytů v budovách města.
 • Rodinné pasy –  zajistíme zkvalitnění nabídky slev pro rodiny (městská zpoplatněná sportoviště ve správě Mebys, rodinná a dětská představení v Uffu, kině Vesmír, MHD ).
 • Podpoříme snížení poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rodiny s dětmi do 5ti let.
 • Trvalá a zvyšující se podpora služeb pro seniory – demografická křivka jasně ukazuje, že je třeba do budoucna počítat  a postupně navyšovat financování v oblasti péče o seniory. Podporujeme zejména služby, které zajišťují péči o seniory či zdravotně postižené osoby v jejich přirozeném, domácím prostředí
 • Podporujeme domácí paliativní hospicovou službu – důstojný konec života i odchod z něj je základem kvalitní péče o občany  města. Podporujeme maximálně možnost dožití v domácím prostředí, v kruhu rodiny,  s využitím kvalitních paliativních služeb.
6. Bezpečný Trutnov
aneb chceme žít v klidu a beze strachu

Naším cílem je ve městě vytvořit sociálně bezpečné prostředí. Každý sociálně patologický jev ( hazard, lichva, drogy, vytváření ghet) ohrožuje bezpečí všech ostatních občanů

 • Zákaz hazardu – omezení hazardu je dlouhodobou programovou prioritou konzervativního politického proudu. Nový zákon o hazardu ( 2017) nepřinesl očekávané omezení heren ve městě.Proto prosadíme vyhlášku o úplném zákazu provozování hazardu.Je prokázáno, že hazard zvyšuje kriminalitu a tím snižuje bezpečnost ve městě.